Goodbye 2/3

New oilpainting Goodbye series

Goodbye @ Portfolio